Principal

Mrs. Nagamani Rao

Vice Principal

Mrs. Neelam Yogesh Baste

Head of Therapy

Dr. Sarika Baliram Susveerkar

Other staff

Dr. Ankeeta Ginu Sasidharan

Mrs. Shraddha Shrikant Joshi

Mrs. Leena Nitin Varadkar

Mrs. Rashmi Manish Chauhan

Mrs. Anita Dinesh Shedge

Mrs. Priya Satish Bandkar

Mrs. Mahadevi Dattatray Konuri

Mrs. Sujata Sanjay Gupta

Mrs. Meena Sandip Dashmohapatra

Mr. Pratesh Barve

Mrs. Sharda Prashant Kedare

Ancillary & Drivers

Mr. Akhilesh Ram

Mr. Ganesh Gadila

Mrs. Manisha Pol

Mrs. Sharaddha Baikar

Mr. Sampat Ghadge

Mr. Shivaji Sakpal